top of page
lapland-2984828_1920.jpg

Genomförda projekt

Här hittar du en kort beskrivning av de projekt som nu är genomförda och slutredovisade. Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med det. 

I vår projektkatalog här nedan kan du dessutom läsa några intervjuer med olika projektägare och träffa några av våra LAG-ledamöter! Projektkatalogen kan även laddas ner som pdf, genom att klicka här!

PROJEKT ÄGDA AV EXTERNA AKTÖRER

Förstudie för ett levande Folkets Hus Jokkmokk 

Syftet är att utveckla Folkets Hus som mötesplats för förenings- och kulturlivet samt besöksnäringen i Jokkmokks kommun. Målet är att ta fram ett underlag för hur Folkets Hus ska rustas upp i enlighet med de behov som kartläggs i projektet.

 

Förstudie utställning, The Arctic Circle Centre – Gateway 97 

Syftet med projektet är att utveckla en besöksnäringsattraktion i Vuollerim inom Destination Jokkmokk i Swedish Lapland. Målet är att ta fram underlag för kommande genomförandeprojekt avseende produktion av utställning om polcirkeln. (thearcticcircle.se/)

Kontroll av mobiltäckningen på länsnivå 

Syftet med projektet är att ta fram verklighetsbaserade underlag för att arbeta vidare med lokalt anpassade lösningar i syfte att säkerställa mobil täckning och tillgång till digitala tjänster i hela området. Målet är att göra en kartläggning av den faktiska mobiltäckningen i kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.

Utveckling av Vuollerimbygden med fokus på världens nordligaste kartingbana  

Syftet med projektet är att stärka de lokala aktörernas konkurrenskraft och locka fler besökare till Vuollerimbygden, samt stärka motorföreningens utbud av aktiviteter för invånarna i kommunen. Målet är att investera i motorföreningens anläggning och marknadsföra detta tillsammans med boendeanläggningar på orten. (vuollerimsmf.se)

Nordenskiöldsloppet 

Syftet med projektet är att med samordnade insatser öka konkurrenskraften hos det lokala och regionala näringslivet, framförallt besöksnäringen, samt att bidra till ett mer differentierat näringsliv. Målet är att i samarbete med Destination Jokkmokk, lokala företag samt den ideella sektorn vidareutveckla kringaktiviteterna runt arrangemanget Nordenskiöldsloppet och som resultat, generera nya gästnätter i området. (morethanarace.wordpress.com)

Artikel om loppet, publicerad i Dagens Industri 8/2 2020.

Renodlat / Omställning Gällivare (OMG) 

Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på, och kunskapen om, lokalproducerad mat. Målet är att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera och öka kunskapen om lokalproducerad mat, odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta. Projektet ska också öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen. (renodlat.nu)

Tänk Jämt 

Genom projektet vill sökande arbeta för en förändring av attityder genom förebyggande åtgärder för att uppnå en ökad förståelse och acceptans för olikheter. Syftet är att dagens unga ska se möjligheter och inte svårigheter med gränsöverskridande samverkan och kontakter. Det kan ske via olika evenemang, bland annat genom idrottsutövning, matlagning, språkcaféer, förenings- och samhällsinformation av skilda slag. Samt genom workshops, föreläsningar för ökad kulturförståelse, införande av  ”Ungdoms/Tjejfaddrar” för att få ungdomar att stötta varandra och lära känna varandra och därmed också uppnå en ökad förståelse för varandra.

Förstudie hållbar energi i Vuollerim 

Syftet med projektet är att utreda vilka möjligheter det finns för energibesparing och förnybar energi för fastighetsägare i Vuollerim, och om denna potential kan tas tillvara genom kooperativa lösningar. Målet med projektet är att leverera en förstudie som ger svar på vilka möjligheter det finns lokalt för kooperativa lösningar kring energieffektivisering och energiproduktion.

Närvärmeverk och P-hem

Syftet med projektet är att möjliggöra en ökad inflyttning till Hakkasbygden genom att fler bostäder och tomter ska kunna erbjudas då många i dagsläget vill flytta till området men bostäder och tomter saknas. Målet är att utreda vad som krävs för att investera i, överta och renovera bostäder i det så kallade ”P-hemmet”, anskaffa och bebygga fler tomter och befintliga fastigheter samt anlägga ett närvärmeverk för en gemensam energilösning till ovanstående fastigheter.

Kompetensbanken 

Syftet med projektet är att ge en helhetsbild av nuvarande utbud, brist på och behov av kompetens i Gällivare kommun, samt ta fram en prognos för framtida kompetensbrist och kompetensbehov. Detta för att i samverkan med andra aktörer kunna planera och genomföra åtgärder samt möta behovet av kvalificerad arbetskraft. Målet är att genomföra behovsanalyser och kartläggning av kompetensbehov och utbildningsutbud i kontakt med företag och organisationer på orten.

Produkt och tjänsteutveckling genom företagssamverkan 

Syftet med projektet är att två företag genom samverkan ska utveckla företagandet. Målet med projektet är att ta fram flera egentillverkade produkter och tjänster samt utveckla webbutiker. (horseexplore.se)

Kompetensutveckling världsarvet Laponia 

Syftet med projektet är att höja kunskapen hos, och graden av samförstånd mellan, näringarna för hur Laponias natur- och kulturvärden kan nyttjas och utvecklas. Målet med projektet är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt skapa nätverk inom och mellan besöksnäringen och rennäringen.

Soutujärvibygden Servicekontor 

Syftet med projektet är att stärka servicen i bygden och skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling av boende, fritid, företagande och besöksnäring. Målet är att, utifrån de lokala behoven, arbeta fram ett bra utbud av tjänster och etablera en varaktig och stabil serviceverksamhet inom Soutujärvibygden. (soutujarvi.se/servicekontor/)

Struktur för serviceutveckling i Överkalix kommun 

Syftet med förstudieprojektet är att få kunskap om situationen för respektive kommersiell aktör (inkl. detaljhandeln) och kunskap om situationen i respektive by. Det är också att utveckla långsiktig samverkan mellan kommunen, kommersiella aktörer och byaföreningar.

Byakult 2.0 

Syftet med projektet är att öka attraktiviteten på landsbygden genom att utveckla och tillgängliggöra kultur och kulturupplevelser i större omfattning. Målet är att genomföra aktiviteter som ska skapa nya fritidssysselsättningar och därigenom bidra till integration och samverkan samt manifestera det unika med landsbygden. (facebook.com/Byakult2018/)

Strandpromenader i Bränna 

Projektet ska möjliggöra anläggning av sammanhängande naturleder, 10 km, i en unik natur och miljö vid Bränna, som är centralort i Överkalix kommun. Lederna ska stärka centralortens attraktionsvärde, bidra till att bromsa utflyttning och öka inflyttningen. De ska ge alla invånare och besökare fri tillgång till en sammanhängande naturled i en unik natur och miljö. De ska ge hotell och restauranger och övriga turistföretag möjlighet att erbjuda sina kunder fler attraktiva naturupplevelser. Kunskapshöjande insatser i projektet ska främja strandpromenadernas långsiktiga hållbarhet.

Snölagring Ski Camp Gällivare

Syftet med projektet är att förlänga skidsäsongen och därmed öka turismen under en annars låg säsong i besöksnäringen i Gällivare. Målet är att producera och lagra snö så att skidspår kan anläggas tidigare än i väntan på natursnön och kyla för tillverkning av konstsnö. (www.sporteventgellivare.com/ski-camp-gallivare/snolagringsprojekt-2017-2019)

Överkalix Skogsmässa

Syftet med projektet är att skapa en plattform för ökad samverkan mellan skogsägare, skogsföretag och företag som verkar i andra branscher samt väcka ett intresse bland unga för att säkra kompetensförsörjningen framöver. Projektet kommer att skapa ett nytt nätverk bestående av intressenter inom skogsnäringen. Underlag och affärsmodellen som är målet med projektet kommer att vara till stor nytta när beslutet om att arrangera en skogsmässa ska tas. Företagare som verkar i skogsnäringen ska vara delaktiga i beslutet.

Nystarten

Syftet är att genom motiverande samtal, coachning och arbetsträning hjälpa personer i behov av stöd att finna sin plats i samhället, känna sig behövd och ta sig in i/tillbaks till arbetslivet eller studier, och i förlängningen kunna försörja sig själva. Projektet ska leda till nya möjligheter och minskat utanförskap för deltagarna samt bidra till att minska sysslolösheten i kommunen. Målsättningen är att projektet ska övergå till permanent verksamhet med 2-3 anställda som bland annat genom sitt arbete med att tillverka och sälja produkter och/eller erbjuda tjänster ska generera intäkter till verksamheten. Målsättningen är även att starta butik med ”loppisförsäljning” i kombination med ett café där personalen bakar brödet som serveras.

Förstudie Arctic Gardens – Midnattssolens trädgård

Syftet med projektet är ha utvecklat ett säljbart koncept av Midnattssolens trädgård som ska ge Jokkmokk en ännu tydligare profil som besökskommun. Genom detta kan man nå nya målgrupper, både inom trädgårdsturism, inom ekologisk odling och inom forskning. Vidare ska projektet spela en viktig roll i att utveckla livsmedelsförsörjning på regionalt plan för att möta utmaningar som klimatförändringar och utarmning av odlingsbar mark.

Inkubatorn på Vallje

Syftet med projektet är att utveckla entreprenörer och bereda dom möjlighet att utveckla det egna företaget och senare bidra till regionens utveckling. Genom att arbeta med diversifiering av näringslivet och skapa möjligheter på landsbygden för kvinnor och unga ökar möjligheten för bygden att utvecklas och locka till inflyttning och expansion. Syftet är också att kunna ta del av ny forskning och kunskap som normalt sett inte når till Gällivare. Genom att synliggöra samiskt näringsliv, höja kunskapsnivån och skapa nätverk inom samiska- och ickesamiska företag kan vi öka förståelsen för varandra och skapa gynnsamma samarbeten. Läs mer om projektet: https://vallje.se/

Förstudie Mountainbike-Nordenskiöldsloppet

Syftet med projektet är att utreda om det finns förutsättningar och potential att genomföra en sommartävling,  ”Mountainbike-Nordenskiöld”, med ungefär samma bansträckning som motsvarande vinterarrangemang. Målet med projektet är att leverera en förstudie som kan ligga till grund för konkret planering och genomförande av arrangemanget.

Sjumilaskogen, framtidshopp

Syftet med projektet är att utöka nyttjandet av urskog samt höja kunskapen och medvetandet om urskogens stora värden. Målet med projektet är att producera en film att använda i marknadsförande och kunskapshöjande syfte.

Jokkmokks Julmarknad och Kulturfestival

Syftet med projektet är att skapa en hållbar struktur och arbetsfördelning för Jokkmokks Julmarknad och Kulturfestival, så att den på allvar etableras och fortlever under många år framöver. Målet med projektet är att öka antalet besökare och säljare på marknaden, samt utveckla en hållbar organisation för fortsatta arrangemang. 

NUR8v (Metod för naturunderstödd rehabilitering)

Syftet med projektet är att skapa samverkan mellan vit (traditionell sjukvård) och grön (naturunderstödd) kompetens. Målet är att forma en modell för att rehabilitera de personer som står så långt från arbetsmarknaden att de inte är redo att ta del av någon av de befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Läs mer om projektet http://trojkanatur.se/nur8v/

Smart specialisering i destinationen Jokkmokk 

Projektet syftar till att stärka konkurrenskraften inom Jokkmokks besöksnäring genom att arbeta lokalt med strategiska och taktiska processer för smart specialisering. Processerna ska leda till en strategi med tillhörande handlingsplan för att utvekcla Jokkmokk som hållbar destination. Vidare är målet att skapa nya samarbeten, nätverk samt öka antalet företag i det lokala samverkansklustret. 

Digitala landbygder

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för aktörer och invånare att leva, bo och verka på Gällivares landsbygder. Målet med projektet är att öka digital delaktighet genom rådgivning, kurser och handledning samt att bygga samarbeten för att ta fram nya digitala servicelösningar. Projektägare är Soutujärvibygden i utveckling, ekonomiska förening. http://www.soutujarvi.se/ 

Hästarena Överkalix

Syftet med projektet är att undersöka möjligheterna att uppföra en hästarena i Överkalix kommun, och målet är att ta fram en förstudierapport som ger svar på, kostnader för uppförandet av en ridanläggning, driftskostnader för anläggningen. hur kundunderlaget ser ut gällande lektions/lägerverksamhet och uthyrning av stallplatser samt finansieringsmöjligheter för byggnation och drift. 

Medskapandebyrån

Syftet med projektet är att utveckla attraktiva och trivsamma platser i Gällivare, som kan bidra till att människor vill bo kvar, flytta hit och besöka orten. Målet är att driftsätta en organisation och skapa en fysisk mötesplats för arbete med inkluderande platsutveckling. https://www.medskapandebyran.se/

Dundret Lapland - Projekt Trollihopp

Syftet med projektet är att skapa trivsel, uppmuntra till rörelse och på ett lekfullt sätt lära barn och unga mer om djur, natur och goda värderingar. Målet med projektet är att skapa 2 stycken mötes- och aktivitetsområden, som är tillgängliga för alla att besöka.

Förstudie Jokkmokk

Syftet med förstudien är att ta fram en plan för att på bästa sätt kunna vara en del av och tillvarata de möjligheter till samhällsutveckling som skapas genom de stora etableringarna och investeringarna som är på gång i länet. Målet med projektet är att skapa ett underlag som tydliggöra vilka utvecklingsinsatser som ska prioriteras för att öka Jokkmokks kommuns attraktivitet och skapa ökade förutsättningar för inflyttning, företagsetableringar och kompetensförsörjning

Överkalix - en framåtskridande kommun

Syftet med projektet är att starta igång en utvecklingsprocess där medborgare och intressenter tillsammans verkar för att göra Överkalix till en ännu mer attraktiv plats att bo på. Målet är att förstudien ska identifiera målgrupper samt ett lösningskoncept med förändringsinsatser som ska prioriteras i arbetet mot ökad inflyttning till Överkalix kommun.

Överkalix Skogsmässa

Syftet med projektet är att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och förnyelse av det privata familjeskogsbruket genom ett bättre tillvaratagande av kunskaper och kompetenser, utvecklande av nya tjänster och produkter.Målet med projektet är att skapa ett arrangemang/mötesplats i form av en Skogsmässa, som ska genomföras vart annat år alternativt vart 4:e år .

Alla ska med 

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna för aktörer och invånare att leva, bo och verka på landsbygden i Överkalix kommun. Målet med projektet är att utveckla och stärka landsbygdens tillgång till kommersiell och offentlig service genom digitala tjänster. 

 

Slutredovisade projekt externa aktorer

DELAKTIVITETER INOM PARAPLYPROJEKT

Drivkraftcheckar

 

Mångfald- och värderingsföreläsningar, Överkalix Allförening

Projektet anlitade en föreläsare inom mångfald och värderingar under Överkalix marknad. Under besöket så arrangerades en stå-upp-show och en föreläsning på temat mångfald och värderingar, samt att föreläsaren aktivt deltog i ungdomsaktiviteter under markanden.

Barnaktiviteter, Festivalföreningen Revanschen Jokkmokk

Projektet arrangerade barnaktiviteter för att utöka ett event som i övrigt riktade sig mot vuxna. Syftet var att utöka utbudet av fritidsarrangemang för barn. 

Kunskapssommar hos Vuollerim Ridklubb

Projektet ska arrangera utbildningar som ökar förståelsen och kunskapen om hästar, främst riktat till barn och ungdomar. Syftet är att öka intresset för ridsport som hobby, genom att öka utbudet av aktiviteter.

Sanningslandets Naturrastplats, Folket Hus Lansjärv

Projektet ska etablera en grillplats samt bänkbord i området Sanningslandets Naturrastplats. Syftet är att göra platsen mer attraktiv och trygg för människor att vistas på, och därigenom skapa en ny mötesplats. 

Naturcheckar

 

Breddning av Dundret Runt spåret, Friluftsfrämjandet Gällivare 

Projektet ska bredda en sträcka av Dundret Runt-spåret, för att kunna arrangemanget Dundret Runt ska kunna maximera antalet deltagare. Detta ska skapa tillgänglighet till spåren och loppet för fler människor.

Iordningsställande av stig, Sammakko Lillbergets Byasamfällighet

Projektet ska iordningsställa en stigsträcka med röjning och markberedning, för att på så sätt sammanlänka en led runt hela Sammakkosjön.

Upptäck Kalixälvens fiske och natur, Ansvar-Polcirkelns Fiskevårdsområde

Projektet ska göra naturmiljön och fisket längs älven tillgänglig för fler människor, genom röjning av stigar och fiskeplatser samt genom informations- och hänvisningsskyltar.

Satsning på natur och kulturupplevelser i Gyljen 

Projektet ska uppföra en grillplats med vindskydd, röja stigar, etablera en boule samt upprusta belysning vid en motionsslinga. Detta för att bredda aktivitetsutbudet och göra byn mer attraktiv för boende och besökare.

Murjeks Hembygdsförening

Projektet ska slyröja hembygdsområdet kring föreningslokalen, bastu/tvättstuga/stugor, hembygdsgården samt längs järnvägen. Målet är projektet ska bidra till ett mer inbjudande hembygdsområde samt en trevligare och välskött by.

Moski Old School Camping 

Projektet ska utöka verksamheten genom att erbjuda övernattning för tältare utomhus på vår mark samt erbjuda service i form av ett utekök med dusch. Målet är att skapa möjligheter till nya arrangemang och en ny mötesplats inom fritid.

Svartbyns Intresseförening 

Projektet ska upprusta belysning runt en motionsslinga, för att så många som möjligt ska kunna använda spåret i friskvårdande syfte och för att byn fortsatt ska vara attraktiv att leva och bo i. Målet är att tillgängliggöra spåret även under årets mörka månader.

Upprustning av badstrand, Sammakko FSF 

Projektet ska upprusta badstranden i Sammakko, och skapa en säkrare badmiljö. Syftet är att tillgängliggöra badstranden för fler genom dessa åtgärder. 

Brukets Byaförening

Projektet ska uppföra två vindskydd längs med Sandjärvsträsket. Syftet är att bredda antalet fritidsaktiviteter i Gyljen och göra byn attraktivare för boende och besökare. Målet är att tillgängliggöra naturmiljön för att kunna vistas i naturen.

Jokkmokks jakt och fiskevårdsförening 

Projektet ska upprusta området Polcirkeln-Kierats för att främja friluftsliv och få fler att vistas i naturen. Projektet ska bl a röja stigar till fiskeplatser till flugfiske samt märka upp stigarna samt sätta upp informationstavlor vid parkering. Projektet ska också bygga och placera ut åtta eldpallar med sittbänkar till varje grillplats. Målet är att skapa bättre tillgänglighet till naturmiljöer genom upprättandet av grillplatser samt att restaurera naturmiljöer genom röjning av stigar. 

Kulturcheckar

Konstrundan Uti vår hage, Gällivare 

Projektet ska under en dag visa upp olika typer av konst utomhus i skogsmiljö, och erbjuda besökarna guidad visning. Detta ska skapa ett nytt kulturarrangemang. Filmdokumentation från projektet kan du se genom att klicka här!

 

Arctic Ryttarförening 

Projektet kommer att anordna en helgclinic i grenen Tornerspel med teori- och ridlektioner. Målet är att utbilda ryttare och att lära sig nya grenar inom ridsporten samt att kunna anordna återkommande kurser inom detta och liknande grenar.  

PRO Överkalix 

Projektet vill förbättra utemiljön vid boulebanorna på hyresområdet Poxkroken genom att tillverka bänkar, bord, grill och förvaringsbod för boulematerial och vinterförvaring. Målet är att genomföra en försköning och tillgängligheten för området. 

Invigning Marsijärvi Fiskevårdsområde 

Projektet ska anordna en invigning av Marsijärvi fiskevårdsområde i syfte att starta upp ett regelbudet återkommande kulturellt evenemang i bygden. Målet är en lyckad invigningsfest med många besökare som aktivt deltar vid notdragning i Soutojärvi och blir intresserade att vara delaktiga i bevarandet av kulturarv i bygden.

BHK Malmen 

Projektet ska etablera en yta för inomhusträning för hundagility, som kan användas året runt. Målet är att skapa en ny mötesplats under vinterhalvåret för agilityutövare.

Nilivaara Fritid och Friskvårdsförening 

Projektet ska rusta upp och flytta en befintlig minigolfbana, anlägga en boulebana och en discgolfbana. Målet är att skapa nya fritidsaktiviteter samt nya mötesplatser för fritid. 

Allsåns Byaförening 

Projektet ska restaurera upp befintliga samlingsplatser i byn och bygga en grillplats i anslutning till området som används i samband med majbrasa. Den ska även kunna användas som en rastplats för turister. Projektet ska även rusta upp en befintlig grillplast vid bygdegården som hyresgäster kommer att ha tillgång till i samband av hyra av bygdegården. Målet är att skapa/restaurera två mötesplatser i byn. 

Etablering av mobil dansbana och boulebana, Purnuvaara Hembygdsförening

Projektet ska återuppliva kulturaktiviteten och skapa social samverkan kring en plats där dansbanan funnits. Målet är att skapa ett nytt arrangemang i form av aktivitetsdag, samt skapa två nya mötesplatser för kultur i form av en mobil dansbana och en boulebana.

Vuollerims Ridklubb, Hästen i fokus 

Projektet ska genom utbildningsinsatser ge deltagarna kunskap om hästen. Syftet är att kunna göra åtgärder för att öka hållbarhet och välbefinnande för djuren, samt att ridklubben kan utveckla sin verksamhet med den nya kompetens som skapas hos medlemmarna. Målet är att skapa en ny fritidsaktivitet i form av utbildningsinsatsen.

Purnuvaara hembygdsförening - Nya aktivitetsplatser i Purnuvaara 

Projektet ska genomföra arrangemangen invigning av dansbana med levande musik, kaffe och tårta samt invigning av boulebana med barnaktviteter och enklare förtäring. Syftet är att synliggöra dessa träffpunkter så att de finns kvar även i framtiden. 

Mångfaldscheckar

Minoritetsfestivalen, Gällivare 

Projektet ska skapa en plattform för ”Minoritetsfestivalen” – en festival där olika minoritetsspråk och kulturer kan dela med sig av sitt språk, sin kultur och sin kunkap. Detta ska skapa ett nytt arrangemang och en ny mötesplats för kultur.

Naturen, en resurs för mångfald, Jokkmokks IF Basket 

Projektet ska ta med nyanlända ut i naturen och visa på/prova på ett flertal aktiviteter. Allt från att enkelt grilla korv över öppen eld till att prova på olika äventyrsaktiviteter. Syftet är att ge dem kunskap och lärdomar om att naturen är en stor källa till välmående och hälsa genom friluftsliv och möjligheterna till aktiviteter. Målet är att skapa nya arrangemang som främjar inkludering, öppenhet och mångfald samt skapar sociala kontaktytor för personer med olika etniska och kulturella bakgrunder, såväl unga som gamla.

Vaisa Sameförening, Kulturkvällar i Váisáluokta 

Delaktiviteten ska genomföra två kultureftermiddagar för barn och ungdomar (och deras familjer) i Váisáluokta. Syftet är att förmedla olika språk och kulturer till människor med olika bakgrund som befinner sig på platsen, både boende och besökare. Målet är att skapa två nya arrangemang.

Ungdomscheckar

Utlåningsutrustning och prova-på-aktiviteter, Gellivare Skidallians 

Projektet ska arrangera prova-på-aktiviteter inom skidåkning för barn och unga, och samtidigt skapa en bank av låneutrustning för samma målgrupp. Detta ska både skapa nya aktiviteter, men också tillgänglighet till natur då fler barn och unga kan ta sig ut i skidspåren även om man inte äger egen utrustning.

Etablering av lekområde med konstsnö, Jokkmokks SK 

Projektet ska med hjälp av konstsnö etablera en slinga med skidspår samt ett lekområde för barn. Målet är att tillgängliggöra detta under en tidigare säsong än som annars hade varit möjlig. 

Hundklubben Dundret, Skytte för ungdomar 

Delaktiviteten ska köpa in en lerduvekastare för sportingskytte, och arrangera skyttekvällar för ungdomar 2 ggr/v i 12 veckor. Syftet är att väcka ungdomars intresse för hagelskytte som ett attraktivt och hållbart fritidsintresse. Målet är att skapa tillgång till en ny aktivitet, sportingskytte.

Aktivitet för alla, Vuollerims SK 

Projektet ska köpa in ny utrustning till sin lokal för att kunna utöka utbudet av aktiviteter och sporter för alla grupper. De vill främja barn och ungdomars utveckling samt utöka tillgängligheten och likvärdigheten genom att alla oavsett bakgrund och förutsättningar ska ha chans att delta. Målet är att genomföra öppet hus och temadagar. 

ÖVRIGA PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS

Paraplyprojekt slutredovisade
Projekt agda av leader polaris 2020 slutredovisade

Föreningsutbildning Leader Polaris 2020

Syftet med projektet är att stärka kapaciteten hos den ideella sektorn och öka kunskapen och kompetensen hos såväl styrelseledamöter som medlemmar inom de ideella föreningarna. Målet är att genomföra totalt 6 utbildningstillfällen och ge föreningarna verktyg att utveckla det egna föreningsarbetet samt öka kunskapen om möjligheterna att bedriva utveckling i ett bredare samhällsperspektiv. Projektet har drivits med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Naturcheckar (paraplyprojekt) 

Syftet med projektet är att stödja lokala aktörer/föreningar som tillsammans vill genomföra olika miljöåtgärder i sitt närområde som förskönar landskapsbilden, ökar attraktiviteten och förbättrar tillgängligheten till natur- och friluftsliv på landsbygden. Målet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa inkluderande och attraktiva livs- och boendemiljöer i Leader Polaris 2020 utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Ungdomscheckar (paraplyprojekt)

Syftet med projektet är att ta tillvara på ungas idéer och kreativitet och ge dem möjlighet bli mer delaktiga i processerna att skapa sina egna aktiviteter och utveckla sin egen roll i den lokala utvecklingen. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa inkluderande och attraktiva livs- och boende miljöer för unga under 25 år i Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kulturcheckar (paraplyprojekt)

Syftet med projektet är att utveckla, och öka delaktigheten i, kultur- och föreningslivet i området. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som skapar fler lokala arrangemang, fritids- och kulturverksamheter samt mötesplatser i Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Mångfaldscheckar (paraplyprojekt)

Syftet med projektet är att främja inkludering, öppenhet och mångfald samt skapa sociala kontaktytor för personer med olika etniska och kulturella bakgrunder, såväl unga som gamla. Genom delaktiviteterna ska fler möjligheter skapas för att bättre integrera och inkludera nyanlända personer i samhället. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa större mångfald på lokala arrangemang, mötesplatser och i de fritids- och kultur-verksamheter som finns inom Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

TALKO Polaris – Ideella sektorns värde i samhället

Föreningar har en nyckelroll i både bevarandet av vårt kulturella arv och skapandet av det sociala kapitalet i vårt samhälle. Genom det transnationella projektet TALKO vill vi skapa hållbara modeller för ett strategiskt och strukturerat arbete som genomsyras av inkludering, öppenhet, glädje, vi-anda och en känsla av meningsfullhet.

I Finland finns det för närvarande över 105 000 registrerade föreningar, och i Sverige är antalet ungefär det dubbla. Projekthelheten TALKO är ett 2,5-årigt, transnationellt Leader-samarbete, vars syfte är att hjälpa föreningar i Finland och Sverige att uppdatera sina verksamhetsformer för att vara bättre anpassade till dagens samhälle. Namnet kommer från finlandssvenskan, där "TALKO" betyder frivilligt, oavlönat lagarbete. Projektet är ett samarbete mellan yrkeshögskolan Centria & yrkeshögskolan Novia, Leader Höga Kusten, Leader Polaris och Leader Lappland 2020. Vardera samarbetspartner driver projekt för föreningsutveckling med olika fokusområden.

Syftet med delprojektet inom Leader Polaris är att höja samtliga sektorers kunskap om värdet av den ideella sektorn, synliggöra den ideella sektorn samt motivera till, och initiera, stöttning och utveckling av föreningslivet. Målet med projektet är att samtliga sektorer i vårt område, genom projektet, ska ha fått tillgång till nya och uppdaterade metoder och verktyg som stärker den ideella sektorn idag och på sikt. 

Det gemensamma målet med hela TALKO-projektet är att skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn, men vardera område har därefter specifika fokus:

  • TALKO Lappland : Flernivåsamverkan

  • TALKO Höga Kusten: Ungas delaktighet på landsbygden

  • TALKO Polaris: Ideella sektorns värde i samhället

  • TALKO Österbotten: Organisationsstruktur och kommunikation

Alla områden kommer utveckla och bearbeta konkreta verktyg utifrån sitt specifika fokus som kommer testas lokalt. Därefter kommer vardera områdes verktyg att testas i de andra områdena. Detta beror på att slutprodukten är ett helhetskoncept där det ska finnas fyra olika verktyg för hur man kan skapa utveckling tillsammans för den ideella sektorn.

flagga-och-grodd.png

Arctic Cultural Heritage 

Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett projekt för att skapa ett kulturarvsnät mellan Nordösterbotten och Lapland (Finland), Norrbotten (Sverige) och Norra Norge. Under beredningsfasen kommer aktörer intresserade av nätverket att kartläggas till själva projektet. Det gränsöverskridande kulturarvsnätverket syftar till att främja bevarandet av det nordiska immateriella kulturarvet och utveckla nya sätt att göra det synligt och utnyttjas, till exempel inom företagande, turism, samhällstjänstproduktion och hantverk. Projektet drivs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

interreg_nord_2016_swe_color-e1541064379
bottom of page