top of page
Lelle_vinter!.jpg

Det här är Leader

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett av verktygen för att nå målen för Europa 2020. Europa 2020-strategin är EU:s 10-årsstrategi för tillväxt, jobb och välstånd i Europa. 

 

Namnet Leader är en fransk förkortning av "Liaisons Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale" och betyder ”samverkan mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

 

Grundläggande för leadermetoden är att det är de boende och verksamma i ett område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Genom Leader flyttas besluten även närmre personerna som berörs, och skapar fler möjligheter för lokala aktörer att bidra till utvecklingen i det område där de är verksamma. Antingen genom att driva lokala utvecklingsprojekt, eller genom att engagera sig i den lokala aktionsgruppen.

De 7 principernas betydelse

Leadermetoden_flyer-A6_final_Sida_1.jpg
 1. Lokal strategi, som tas fram i trepartnerskap för ett avgränsat geografiskt område och bemöter verkliga behov genom skräddarsydda lösningar.
   

 2. Underifrånperspektiv innebär att idéer och initiativ som uppstår lokalt tas tillvara. Det är de boende och verksamma i ett område som bäst vet vad de behöver. 
   

 3. Den lokala aktionsgruppen, LAG, är det partnerskap mellan den ideella-, privata- och offentliga sektorn som leder utvecklingen i leaderområdet utifrån dess strategi. 
   

 4. Innovation och nytänkande främjas både genom de nya samverkanskonstellationerna och leadermetodens angreppssätt.
   

 5. Integrerade insatser. Genom leadermetoden koordineras och integreras insatser av olika slag till en större helhet.
   

 6. Nätverk och socialt kapital skapas både inom projekt och mellan olika insatser. 
   

 7. Samarbete. Genom samarbetsprojekt konkretiseras nätverken till faktiska samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt. 

bottom of page